Най-продавани

Informatii

Производители

Няма производител

Нови продукти

Промоции

Доставчици

Няма доставчик

Cosmetice Coreene

Flux RSS

Няма добавена RSS хранилка

Нашите магазини

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АСПЕКТИ

Общите условия ще се прилагат за всички продажби на стоки и услуги от MARTHA DISTRIBUTION S.R.L. чрез виртуалния магазин www.asianbucate.ro на Купувача и могат да бъдат променяни само с изричното писмено съгласие на двете страни.

Така следните термини означават, както следва:

Купувач - лицето, фирмата, фирмата или друго юридическо лице, което издава Поръчка.

Продавач - търговското дружество МАРТА ДИСТРИБУШЪН С.Р.Л., със седалище в Букурещ, Sos.Mihai Bravu, nr. 62А, мазе 1, сграда А, Сектор 2, не. регистрация в Търговския регистър: J40/4706/15.04.2004, CIF RO28357497.

Стоки и услуги - всеки продукт или услуга, включително документите и услугите, посочени в Поръчката, които се предоставят от продавач, Купувач.

Поръчка - електронен документ, който се намесва като форма на комуникация между продавач и купувач, чрез който Продавачът се съгласява да достави Стоките и Услугите и Купувачът се съгласява да получи тези Стоки и Услуги и да извърши тяхното плащане.

Договор - Поръчка, потвърдена от продавача.

Права върху интелектуална собственост (под ПИС) - всички нематериални права като ноу-хау, авторски права и авторски права в авторско право, права на база данни, права върху дизайн, права на модел, патенти, търговски марки и регистрации на имена на домейни за някое от горепосочените.

Спецификации - всички спецификации и/или описания на Стоките и Услугите, както е посочено в Поръчката.

2. ДОКУМЕНТИ ПО ДОГОВОРА

С пускането на електронна или телефонна поръчка на гореспоменатите сайтове Купувачът се съгласява с формата на комуникация (телефон или електронна поща), чрез която Продавачът извършва своите операции.

Поръчката ще бъде съставена от следните документи, по реда на важност:

една. Поръчка (заедно с ясни споменавания за датите на доставка и фактуриране) и конкретните му условия

б. Спецификации на купувача (когато е приложимо)

в. Правила и условия

Ако продавачът потвърди поръчката, това ще предполага пълно приемане на условията на Поръчката. Приемането на поръчката от Продавача се счита за завършено, когато има словесно (телефонно) или електронно (електронно) потвърждение от Продавача до Купувача, без да се изисква разписка от него. Продавачът не счита по всяко време непотвърдена поръчка за притежаваща стойността на Договор.

Настоящото споразумение влиза в сила след потвърждение на Заповедта от Продавача. Потвърждението се извършва по телефона или по електронен път (електронна поща). Общите условия за продажба ще бъдат в основата на така сключения Договор, в допълнение към който гаранционното удостоверение, издадено от Продавача или доставчик от него

.

3. Удължаване на задълженията на ПРОДАВАЧА

една. Информацията, представена на уебсайтовете на продавача, е информативна и може да бъде променяна от Продавача без предварително предизвестие. Също така, по причини, свързани с пространството и съгласуваността на информационната структура, описанията на продуктите може да са непълни, но продавачът полага усилия да представи най-подходящата информация, така че продуктът да се използва в параметрите, за които е закупен;

b. Продавачът ще използва професионалните си знания, за да постигне резултата, определен в Поръчката, и ще достави Стоките и услугите, които отговарят на изискванията, нуждите и спецификациите на Купувача;

в. Комуникация с магазина - може да се направи чрез взаимодействие с него, публикуване на мнения за продуктите или комуникация чрез адресите, споменати в раздела КОНТАКТ. Те ще бъдат изключени от сайта или игнорирани, мнения или адреси, които съдържат обиди или неподходящ език. Продавачът има свободата да управлява получената информация, без да се налага да носи оправдания за нея.

4. Възлагане и възлагане на подизпълнители

Продавачът винаги ще отговаря пред Купувача за всички договорни задължения.

Продавачът може да възложи и / или възложи на подизпълнители трето лице за услуги, свързани с изпълнението на поръчката, с информацията на Купувача, съгласието на Купувача не се изисква.

5. Обширна грижа за клиентите в обратна връзка

Ние сме постоянно загрижени за степента на удовлетвореност на нашите клиенти, поради което сметнахме за необходимо да внедрим секцияТА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ,чрез която предлагаме реална възможност да изразим себе си. По този начин насърчаваме нашите клиенти и всички потребители на азиатската кулинарна култура да изразят мнението си както за характеристиките на продуктите на Asia'n Bucate, така и за всеки друг аспект, който може да има връзка с контекста на сайта. Бихме искали обаче да Ви информираме, че публикуването на съобщения няма да бъде направено "на живо", автоматично, за да се избегнат "спам" и други съображения за сигурност. Въпреки това ви уверяваме в автентичността на съобщенията, с споменаването, че всички съобщения, свързани с продуктите на Asia'n Bucate, идват от клиенти, които всъщност са купили / тествали нашите продукти.

6. ПОВЕРИТЕЛНОСТ - РЕКЛАМА

Всички документи и информация от всякакъв вид, предоставени от Купувача на Продавача, ще останат собственост на Продавача. Те могат да се използват само за изпълнение на договора и могат да бъдат направени известни само с писменото съгласие на продавача и след получаване на ангажимент за доверие от този, който ги получава.

Нито едно публично изявление, повишение, съобщение за медиите или друг начин на оповестяване пред трети лица не се прави от Купувача по отношение на поръчката без предварителното писмено съгласие на продавача.

Азиатско-онлайн съобщенията се предават чрез защитена услуга. По този начин се гарантира поверителността и сигурността на информацията. Данните на клиента не могат да се използват, нито да се предоставят на други страни.

7. Право на интелектуална собственост

Купувачът разбира правото на интелектуална собственост и няма да разкрива пред трета страна или ще оповести публично (в интернет или медиите) някоя от информацията, получена от продавача.

Също така, името на сайта, както и графичните отличителни знаци са търговски марки, регистрирани в собствеността на MARTHA DISTRIBUTION S.R.L. и не могат да бъдат превзети, копирани или използвани, без писменото съгласие на собственика.

8. ПРАВИЛА И САНКЦИИ

Ако условията за доставка и / или стартиране на Поръчката не могат да бъдат спазени, Продавачът е длъжен да уведоми Купувача за прогнозния краен срок за приключване на доставката. Ако Купувачът закъснее по вина на плащането на стоките в рамките на срока, предвиден във фактурата, издадена от Продавача, той е длъжен да заплати неустойка в размер на 0,5% на ден от дължимата сума.

Ако Продавачът получи погрешна информация, свързана с фактурирането или доставката на продуктите, ще бъде установен нов срок за изпълнение на поръчката, като това е в рамките на 3 работни дни.

9. Рискове и отговорности

една. Доставка

Продавачът се задължава да изпрати Стоките и Услугите в куриерска система "от врата до врата" на Купувача.

б. Транспорт - Опаковка

Освен ако не е договорено от Продавача и Купувача по различен начин, Продавачът изхвърля рисковете и отговорностите, свързани със Стоките и Услугите към момента на доставката им на вътрешната куриерска компания, с която Продавачът си сътрудничи или на представителя на Купувача.

Продавачът ще осигури правилната опаковка на Стоките и Услугите и ще осигури предаването на придружаващите документи.

Продавачът ще извърши доставка на Стоките и Услугите на територията на Румъния.

10. ПРИЕМАНЕ

Приемането ще бъде извършено, когато Стоките и Услугите отговарят на техническите характеристики, посочени в Поръчката. Ако Купувачът открие, че Доставените Продукти или Предоставените Услуги не отговарят на техническите спецификации, тогава Продавачът ще приведе Продуктите и Услугите в съответствие.

11. ПЛАЩАНИЯ - ФАКТУРИРАНЕ

Цената, начинът на плащане и срокът на плащане са посочени в Поръчката. Продавачът ще издаде на Купувача фактура за Доставените стоки и услуги, като задължението на Купувача е да предостави цялата информация, необходима за издаване на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

Минималната стойност на поръчка е 70 RON.
Минималната стойност на поръчка за HORECA е 1500 RON безплатна доставка.
БЕЗПЛАТНА доставка в Букурещ за поръчки над 150 RON.

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

В случай на доставка с куриер не е упълномощено от Продавача да позволи на Купувача да отвори парцелите преди подписване на доставката, а само след подписване на доставката и заплащане на възможната им стойност. Собствеността върху Стоките и услугите ще бъде прехвърлена в момента на плащане от Купувача на местоположението, посочено в поръчката (разбиране чрез доставка - подписване на получаването на предоставения от куриера транспортен документ или подписването на разписката по фискалната фактура в случай на доставки, извършени от персонала на Продавача).

13. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за щети от какъвто и да е вид, които Купувачът или което и да е трето лице може да понесе в резултат на изпълнението от страна на Продавача на някое от задълженията му по Поръчката и за вреди, произтичащи от използването на Стоките и Услугите след доставката и по-специално за загубата на продуктите.

Продавачът носи отговорност, ако подизпълнителите и/или неговите партньори от всякакъв вид, участващи в изпълнението на Заповедта, не изпълняват някое от договорните задължения.

14. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнение на договорните си задължения, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредсказуемото събитие, извън контрола на страните и което не може да бъде избегнато.

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО - ЮРИСДИКЦИЯ

Този договор е предмет на румънското право. Всички спорове, възникнали между организатора и участниците в кампанията, ще бъдат уредени по един начин или, ако това не е възможно, споровете ще бъдат уредени от компетентните румънски съдилища.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И РАЗЛИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

В този раздел ви се представят условията за ползване на услугите, предоставени на Вас. от магазина за AsianBucate.ro. Запазваме си правото да променяме тези условия винаги, когато счетем за необходимо, без предизвестие, поради което се препоръчва да четете тези условия всеки път, когато посещавате този магазин.

Чрез просто достъп до този сайт вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с посочените от нас условия, моля, спрете да използвате този сайт.

Строго е забранено да се използва или да се свързва с този онлайн магазин за целите на обезпокояването или промяната му, неговото съдържание или система за сигурност, както и да дискредитира или тормози законния собственик на магазина и / или неговите клиенти или да дискредитира продаваните от него продукти. Освен това не е позволено да се изпращат нежелани търговски съобщения до и от този сайт (всякакви такива опити ще се считат за спам и докладвани на компетентните органи).

Запазваме си правото, по Ваша инициатива или по Ваше искане, да попълваме, коригираме или изтриваме всякакви лични данни, които са непълни, неправилни, остарели или неподходящи (включително изтриването на клиентски акаунти, които не отговарят на условията за ползване на този сайт).

Страните по договора се считат за независими изпълнители и на никоя от страните не се предоставя правото или органът да поемат или създадат каквото и да е задължение от името или в ущърб на другата.

Редът и условията на настоящото споразумение заменят други предварителни писмени или устни споразумения, между гореспоменатите страни, свързани с предмета на настоящото споразумение, и не могат да бъдат променяни или променяни, освен с писмено споразумение, подписано от двете страни.

17. Общи условия за връщане и възстановяване

Ако даден продукт бъде върнат директно в един от шоурумите eMAG и се избере връщането на парите, резитацията ще бъде направена в зависимост от начина, по който е извършено първоначалното плащане

Купувачът има право да върне Стока в рамките на 14 календарни дни, без да се позовава на каквато и да е причина и без да понася други разходи освен разходите за доставка. Така съгласно GEO no. 34/2014 срокът на връщане на Стока или отказ от Услуга изтича в срок от 14 дни от физическото владение на

Ако искането ви за връщане е отменено, тогава може да е възникнала една от следните ситуации:

  • Променихте решението си и не предадохте пакета на куриера.
  • Куриерът ти се обади три пъти, но не успя да се хване за теб.

Правото на връщане за 14 работни дни е адресирано само до клиенти, които са закупили продукти онлайн от сайта www.asianbucate.ro

Разходите за връщане се поемат изключително от потребителя.

Правото на отказ от покупката НЕ се прилага за юридически лица.

Връщане не се приема в случай на повредени продукти, отворени, които показват признаци на износване.

Продуктите, които е вероятно да се влошат или изтекат бързо, не са обхванати от тази политика

За всякакви подробности или несигурности по отношение на връщането на продуктите, моля свържете се с нас